• چه بهتر که قبل از خواندن این داستان، یادداشت زیر را خوانده باشید:

یادگیری زوزه تحت آموزه‌های دکتر مابوزه!

  • دانشجویان کلاس درس آن گرگ‌بالان‌دیده‌ی هفت‌خط غربزده‌ای که استاد دانشگاه جنگل شرقی بود!

کلاس درس در دانشگاه‌ جنگل شرقی شروع شد. استاد یکی از کلاس‌های دانشگاه جنگل شرقی، گرگ بالان‌دیده و هفت‌خط بود. تمام دانشجویان دانشگاه جنگل شرقی، باید سه واحد درسی را با او می‌گذراندند. نام کتابی که او باید به دانشجویان درس می‌داد، “آموزش فن بیان” بود ولی این گرگ که فارغ‌التحصیل از یکی از دانشگاههای جنگل غربی و به تبع آن به شدّت غرب‌زده بود، به جای تدریس این کتاب، ترجیح می‌داد کتاب “چگونه زوزه بکشیم” اثر یکی از اندیشمندان مشهور جنگل غربی را تدریس کند.

دانشجویان دانشگاه جنگل شرقی که مجذوب و شیفته‌ی شخصیت مرموز استاد گرگ بالان‌دیده‌ی هفت‌خط و متون درسی جنگل غربی‌اش می‌شدند، در دانشگاه، هیچ درسی را به خوبی درس او، یاد نمی‌گرفتتد.

حتی زنبورهایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، با این‌که فقط سه واحد درسی را با استاد گرگ بالان‌دیده‌ی هفت‌خط گذرانده بودند، سعی می‌کردند با ویزویز کردن، زوزه بکشند!

وضعیت باقی دانشجوهای فارغ‌التحصیل شده از این دانشگاه که سه واحد درسی را با آن استاد گذرانده بودند، نیز به همین‌گونه بود:

گنجشک‌هایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با جیک‌جیک کردن، زوزه بکشند!

کلاغ‌هایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با قارقار کردن، زوزه بکشند!

گربه‌هایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با میومیو کردن، زوزه بکشند!

سگ‌هایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با واق‌واق کردن، زوزه بکشند!

گاوهایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با ماع‌ماع کردن، زوزه بکشند!

الاغ‌هایی که از دانشگاه جنگل شرقی، فارغ‌التحصیل می‌شدند، سعی می‌کردند با عرعر کردن، زوزه بکشند!

…!

پس از چندی از گوشه‌‌گوشه‌‌ی جنگل شرقی و هر جایی که دانشجویی فارغ‌اتحصیل شده از دانشگاه جنگل شرقی داشت که یک ترم را در کلاس درس آن استاد گرگ بالان‌دیده‌ی هفت‌خط غربزده گذرانده بود، صدایی شبیه به صدای زوزه برخاست!

  • حُسن ختام:

دسته بندی شده در: