به تصویر زیر دقت کنید:

Super fruit

به تصویر زیر(که زیرنویس خبر شبکه مصری را نشان می‌دهد) هم نگاه کنید:

Egypt

ترجمه فارسیالسیسی رئیس جمهوری، عید سعید فطر را به امت اسلامی به جز ” قطر” تبریک گفت!

دسته بندی شده در: