شک ندارم!

روزی خواهد آمد

که در آن روز

همه چیز

درست خواهد شد!

ولی بیایید

باهم دعا کنیم

تا آن روز همه چیز

مخصوصاً من و شما

خراب نشده باشیم!

دسته بندی شده در: