یک آرزو از عمق وجود:

“خدایا!

تو را به بزرگی و دانایی و توانایی ات قسم:

تا وقتی”دستگیر” هستم،

باشم.

هر وقت قرار شد”دست و پا گیر”باشم،

نباشم!

الهی آمین!”

دسته بندی شده در: