توی ده ما یک بنده‌خدایی داریم که هر کس بخواهد الاغ نویی بخرد یا الاغش را با الاغ دیگری تعویض کند او را با خودش همراه می‌کند. و وقتی معامله سر می‌گیرد یک پولی به عنوان حق کارشناسی به او می‌دهد.

این بنده‌خدا که یک الاغ‌شناس واقعی است، تا‌حالا نشده دست روی الاغی گذاشته باشد و آن الاغ بد از آب درآمده باشد.

خودش هم توی این کار کم ادعا ندارد. کسی در ده ما نیست که دیگر این جمله‌ها را از او نشنیده باشد:

“الاغ یه خمیازه بکشه من بهتون می گم چند سال و چند ماه و چند روزشه؟!”

“الاغ یه پلک بزنه من بهتون میگم باربر هست یا نیست؟!”

“الاغ یه عطسه کنه من بهتون میگم چموشه یا سربه‌زیر؟!”

“الاغ یه بار برینه من بهتون میگم چند سال عمر می‌کنه؟!”

“الاغ یه بار بشاشه من بهتون میگم سالمه یا مریض؟!”

“راستش نمی‌خوام از خودم تعریف کنم، ولی من بچه‌ی الاغم!!!”

دسته بندی شده در: